Ugovor o subagenturi

 UGOVOR O POSREDOVANJU – SUBAGENTURI

Sklopljen dana ________ u Novom Sadu, između:

1. “MOLPREVOZ”  d.o.o. – ogranak “MOL TRAVEL”  Novi Sad,  Dunavska 4 ,  Srbija, Licenca OTP 220/2010.  , Maticni broj 08594520 ,   PIB 101092552 ,  e mail adresa: moltravelnovisad@gmail.com ,  web site: www.molprevoz-turist.com , telefon za rezervacije/fax : 021/421 – 004, koju zastupa direktor Ožvar Robert (u daljem tekstu AGENT),  

i

2. Turističke agencije «______________________», ul.________________________________ , iz ___________________ , Licenca _________________________, Maticni broj __________________ ,  PIB _______________,  e mail adresa:__________________,  web site:__________________, telefon _________________  fax : ______________  koju zastupa direktor _____________________, (u daljem tekstu SUBAGENT).

PREAMBULA
Ugovorene strane saglasno konstatuju da zaključenjem ovog ugovora prestaju da važe svi ugovori i aneksi ranije zaključeni izmedju ugovornih strana.
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je poslovna saradnja ugovornih strana, radi zajedničkog istupanja na tržištu i realizacije programa Organizatora, a sve na način i pod uslovima određenim ovim ugovorom.
Član 2.
Ovim ugovorom Organizator ustupa, a Posrednik stiče pravo prodaje turističkih putovanja – pojedinačnih programa putovanja  Organizatora u skladu sa opštim uslovima putovanja Organizatora.
Član 3.
Organizator se obavezuje da Posredniku:
–  dostavi programe, cenovnike, tarife, opšte uslove putovanja;
–  dostavi odgovor o broju slobodnih mesta za putovanja u roku od 24h od momenta prijema zahteva Posrednika;
–  organizuje putovanja predviđena ovim ugovorom u skladu sa Opštim uslovima i programom putovanja pod uslovom da se do roka predviđenog za prijavljivanje prijavi dovoljan broj putnika, predviđen kao minimalan broj u Opštim uslovima putovanja;
–  pošalje potvrdu garancije putovanja za svako ugovoreno putovanje;
–  nakon izvršene uplate u celosti,dostavi Posredniku račun, vaučer za aranžmane na sopstvenom prevozu i druge usluge;
–  u zavisnosti od pojedinačnog programa putovanja odobri proviziju Posredniku u rasponu od 5-10% od vrednosti svakog aranžmana specijalne ponude, last minute ponude i sve ostale vanredne programe Organizatora;
–  otkaže putovanje, kao i  da obavesti sve putnike, koji su uplatili ili rezervisali turističko putovanje, najkasnije do kraja narednog radnog dana od dana otkaza;
Organizator je dužan da sve obaveze ispuni sa pažnjom dobrog privrednika i da prilikom ispunjenja obaveza štiti i ugled Posrednika.
Član 4.
Posrednik se obavezuje da:
– nastoji da proda što veći broj putovanja koja nudi Organizator putovanja;
– neće ustupati pravo prodaje turističkog putovanja Organizatora drugoj turističkoj agenciji;
– će se u svemu pridržavati programa putovanja, uputstava i uslova prodaje aranžmana i opštih uslova putovanja i osiguranja Organizatora i neće zahtevati dodatne usluge koje nisu predvidjene programom;
– svakom putniku uruči program putovanja i opšte uslove putovanja Organizatora;
– obavesti putnika o pravu izbora plaćanja turističkog aranžmana direktno ili na tekući račun Organizatora;
– od svakog putnika pribavi svojeručnim ili elektronskim potpisom overenu izjavu da su mu uručeni opšti uslovi putovanja i osiguranja Organizatora, potvrda garancije putovanja, kao i program putovanja;
– u programu putovanja naznači da istupa kao Posrednik, jer će se u suprotnom smatrati da je Posrednik Organizator putovanja;
– svakom putniku izda potvrdu o putovanju iz koje će se videti da on istupa kao Posrednik, kao i broj licence i tekućeg računa Organizatora kao Organizatora putovanja, jer će se u suprotnom smatrati da je Posrednik Organizator putovanja;
– pre rezervacije, prilikom upita o slobodnim  kapacitetima proveri važeći cenovnik na dan rezervacije;
– odmah po prodaji putovanja pisano (e-mail-om ili fax-om) obavesti Organizatora o svakom prodatom putovanju, odredištu(zemlja, mesto), objektu, terminu, tipu smeštajne jedinice, vrsti prevoza, mestu polaska, ukupnoj ceni turističkog putovanja, iznosu uplate, odnosno akontacije ukoliko cena putovanja nije uplaćena u celosti i dostavi mu precizne podatke o putnicima koji sadrže ime i prezime, datum rođenja, broj pasoša, adresu, broj telefona i e-mail, informaciju da li je potrebna viza, način plaćanja, dodatne usluge (klima, pomoćni ležaj, ishrana i dr.) i eventualnim posebnim zahtevima putnika;
– pisanim putem (e-mail-om ili fax-om) obavesti Organizatora o svakoj izmeni i/ili otkazu i/ili reklamaciji putovanja najkasnije do kraja narednog radnog dana od dana nastale izmene i/ili otkaza i/ili reklamacije putovanja od strane putnika, kao i da Organizatoru dostavi svu propratnu dokumentaciju o razlogu, u suprotnom Organizator će smatrati da boravak putnika nije izmenjen i/ili otkazan;
– po prijemu uplate, odnosno akontacije za turističko putovanje Posrednik na kraju radnog dana Organizatoru putovanja elektronskim putem dostavlja obaveštenje o prodatom turističkom putovanju.
– pisanim putem (e-mail-om ili fax-om) dostavi Organizatoru potpisanu potvrdu garancije putovanja i dokaz o uplati naplaćenih sredstava (račun, potvrdu, priznanicu, izvod  ili drugi dokument kojim se potvrđuje prijem uplate) takođe potpisan od strane putnika, kao i broj, datum i iznos novca sa fiskalnog isečka;
– primi uplate od putnika i u roku od 48 h od trenutka prijema uplate prenese uplatu na račun Organizatora, kao i da razliku sume do celokupnog iznosa putovanja uplati na račun Organizatora najkasnije 15 (petnaest) dana pre početka putovanja, zadržavajući za sebe proviziju, od poslednje uplate putnika;
– za sve specijalne ponude, ponude pod posebnim uslovima, last minute, early booking, first minute i ostale ponude uplati kompletan iznos u roku od 48 h od dobijene potvrde aranžmana;
– proveri dva dana pre puta mesto polaska autobusa i o tome obavesti putnika;
– obaveštava Organizatora o svemu što je bitno za ispunjenje obaveza iz ovog ugovora;
Posrednik je dužan da sve obaveze ispuni sa pažnjom dobrog privrednika, i da prilikom ispunjenja obaveza štiti i ugled Organizatora.
Član 5.
Subagent je dužan da striktno poštuje opšte uslove putovanja i osiguranja Organizatora, a naročito odredbe koje se odnose na izmene i/ili odustajanje od aranžmana od strane putnika, u suprotnom dužan je da Organizatoru nadoknadi svu eventualnu štetu koja nastane. Organizator ima pravo da zahteva od Posrednika detaljne informacije o otkazanim putovanjima i razlozima otkazivanja; da mu se omogući uvid u dokumentaciju Posrednika, kako o realizovanim, tako i o otkazanim putovanjima i da zahteva od Posrednika srazmerno vraćanje provizije za sve otkazane usluge putovanja. Posrednik je obavezan da svaki pismeni ili usmeni prigovor – reklamaciju putnika odmah dostavi Organizatoru putem fax-a ili mail-a. U slučaju da proteknu zakonski rokovi za odgovor Organizatora na prigovor – reklamaciju putnika, a zbog neblagovremenog ili neurednog obaveštavanja o prigovoru – reklamaciji od strane Posrednika, Posrednik je dužan da nadoknadi Organizatoru svu štetu koja nastane zbog propusta Posrednika.
Član 6.
Organizator putovanja nije odgovoran za eventualno drugačije usmene ili pak pismene informacije, koje odstupaju od datog programa putovanja i opštih uslova putovanja i osiguranja, a koje bi Posrednik samoinicijativno i bez izričitog ovlašćenja i naloga organizatora saopštavao i dostavljao putnicima. Posebno se odnosi i na eventualne ekstra zahteve stranaka, koje Posrednik ne može garantovati strankama, bez izričite pismene potvrde organizatora, za svaki konkretan slučaj. U tim slučajevima, povodom žalbe ili prigovora  putnika,  Posrednik  preuzima  svu  odgovornost,  kao  i  obavezu  eventualnog  obeštećenja putnika.
Član 7.
Rezervacija aranžmana poslata pismenim putem (e-mail-om ili fax-om) se smatra definitivno potvrđenom od strane Organizatora isključivo u trenutku prijema uplate ugovorene cene aranžmana prema programu putovanja Organizatora. Ukoliko Posrednik  ne izvrši uplatu avansa za rezervaciju prema programu putovanja Organizatora u roku od 48 h od trenutka prijema uplate od strane putnika, bez odlaganja rezervacija će se smatrati otkazanom.
Ukoliko Posrednik ili putnik ne uplati celokupni iznos putovanja najkasnije 15(petnaest) dana pre početka aranžmana, smatraće se da je putovanje otkazano, odnosno da je putnik odustao od putovanja u skladu sa tačkom 12. opštih uslova putovanja Organizatora. Rezervacija će u tom slučaju biti stornirana a uplaćeni iznos biti zadržan na ime otkaznih troškova, Organizator neće biti dužan, niti obavezan da dostavi vaučer za Posrednikovog korisnika.
Posrednik zaključenjem ovog Ugovora izričito izjavljuje da je saglasan da u slučaju da Posrednik ne izvrši uplatu u roku od 48 h od momenta prijema potvrde rezervacije, kao i ako u roku od 15(petnaest) dana pre početka putovanja celokupan iznos aranžmana ili usluge koja je predmet ovog ugovora ne bude uplaćen Organizatoru, Organizator ima pravo da stornira neplaćenu rezervaciju i nije u obavezi da realizuje aranžman ili uslugu. U tom slučaju Posrednik snosi svu odgovornost i dužan je da nadoknadi štetu putniku i/ili Organizatoru koja nastane usled propuštanja izvršenja svoje ugovorene obaveze.
Član 8.
Ugovorne strane saglasno utvrđuju da su ovaj ugovor zaključile na neodređeno vreme.
Član 9.
Ovaj ugovor ugovorne strane mogu raskinuti u slučaju neispunjenja odredbi Ugovora, jednostrano i sporazumno. Ukoliko dođe do nepoštovanja ugovornih obaveza ili do nastupanja okolnosti koje otežavaju ili sprečavaju da se nastavi izvršenje ugovora, ugovorna strana pogođena tim nepoštovanjem ili okolnostima koje su nastupile dužna je drugoj strani poslati pisano obaveštenje u kome se navode razlozi koji upućuju na raskid ugovora, u roku od 15 dana od dana utvrđenog nepoštovanja, odnosno nastupanja okolnosti koje otežavaju ili sprečavaju izvršenje ugovornih obaveza. Ugovorna strana koja nije prekršila odredbe ugovora ili nije kriva za nastupanje navedenih promenjenih okolnosti, može raskinuti Ugovor nakon pismenog obaveštenja drugoj strani u roku od 15 dana od dana dostave dopisa o otkazu drugoj strani. Ugovorne strane imaju obavezu da svaka ugovorna strana izmiri sve svoje obaveze nastale do dana raskida Ugovora.
Član 10.
Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da reše sporazumno. Ukoliko ugovorne strane ne postignu sporazumno rešenje, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu.
Član 11.
Ovaj ugovor sačinjen je u 2 (dva) istovetna primeraka, po 1 (jedan) primerak za svaku ugovornu stranu.

 

Za Organizatora                                                                              Za Posrednika   ____________

 

MOL – UGOVOR O SUBAGENTURI